Mechanisme Depressie

by Johan Ruitenbeek
(Lunteren, The Netherlands)

Je wordt depresief door het onbegrepen gedeelte. Dat wat niet begrepen wordt of voelt. Je wil gelukkig zijn, maar kunt niet over de hindernis van dat onbegrepen gedeelte komen. Ofwel je kan niet jezelf zijn of denkt dat niet te kunnen.


Het onbegrepen gedeelte bestaat uit twee delen.
Het ene deel komt omdat mensen vaak erg weinig empathie hebben en alleen begrijpen wat ze zelf voelen of hebben meegemaakt. Als deze mensen dan alles redelijk voor de wind gaat zal het inlevingsvermogen laag zijn. Deze mensen heb je dus niets aan met je moeilijkheden.

Het andere gedeelte komt omdat er dingen zijn die je niet kunt, wilt of durft te vertellen. Hier hebben mensen dan ook geen weet van. Wat dat is kan zeer divers zijn. De oorzaak van het niet blootgeven ligt in de angst voor afwijzing. De afwijzing is altijd het gevolg van gebrek aan empathie. Er is niemand die iets hééft wat hij niet kreeg, dus het is eigenlijk erg gemeen en slecht om een ander af te wijzen of te veroordelen.

Als de oorzaak ligt in iets wat schadelijk voor jezelf of voor een ander heb je hulp nodig, geen afwijzing. Dit houdt niet in dat alles goed te keuren is of dat jezelf geen verantwoordelijkheid hebt. Hierbij denk ik aan onder andere; een overval plegen, incest, pedofilie, verkrachting, etc.
Echter, datgene wat niet schadelijk is moeten anderen gewoon accepteren. Te gemakkelijk wordt het belerende vingertje opgeheven, met gebrek aan naastenliefde. Men interpreteert de tien geboden wettisch met zogenaamde liefde.

Je wordt niet depri van erge ervaringen. Die zorgen slechts dat je moeilijker over die hindernis van dat onbegrepen gedeelte heen kunt komen. Het meemaken van erge dingen (zoals kanker, hart en vaatziekten, verlies van dierbaren) wordt door je omgeving begrepen, waardoor je jezelf gedragen voelt. Je wordt gedragen door God, en God gebruikt hier mensen voor.
Het rouwen is een vorm van liefhebben (al of niet met schuldgevoel). Hier moet je eigenlijk helemaal niet vanaf willen. Wél van de scherpe pijn en het intense gemis. De liefde moet een plaats krijgen zodat je weer verder kan. Dit heeft tijd nodig, maar als je in pijn blijft hangen wordt het lijden. Lijden helpt niets of niemand en kan zorgen dat je jezelf onbegrepen voelt of dat je werkelijk niet begrepen wordt. Bij lijden moet je aan het werk, met of zonder hulp.

Het is het belangrijkste dat je jezelf leert begrijpen en waarderen. Anders blijf je afhankelijk van het begrip en de waardering van anderen en ga je de waardering kopen. Hierdoor ga je alles doen wat de anderen van je verwachten. Je raakt jezelf steeds meer kwijt, waardoor het onbegrepen gedeelte groeit. Je komt dan in een spiraal naar beneden. Doordat je depri gevoelens hebt (op of onder de oppervlakte), blijf je in de pijn van een erge gebeurtenis hangen en wordt dat lijden. Je blijft dan in werkelijkheid niet in de pijn, maar blijft lijden in het onbegrepen gedeelte.

Iedereen heeft meer of minder pijn in zijn leven. Dat is op zich goed (niet de oorzaak, maar de pijn op zich), pijn hebben we nodig om geestelijk te groeien.
Alleen bij een te groot aandeel wat onbegrepen is of voelt, zet het zich om in een depressiviteit, ofwel je blijft hangen in de pijn en het wordt lijden.
Dat er zoveel mensen in een depressiviteit raken en er soms niet afkomen, heeft als oorzaak dat mensen heel erg vaak alleen zichzelf willen en kunnen begrijpen. De mensheid is onvoldoende in staat om de ander te begrijpen, te waarderen en vrij te laten. Iemand die niet echt vrij is, zal de ander ook niet vrijlaten. Dit uit zich in groepsgedrag, roddelen, pesten, kleineren, grootspraak enz.
Hulpverleners hebben vaak niet de capaciteit om zich in te kunnen leven waardoor ze oordelend (al of niet openlijk) hulp verlenen. Hierdoor kan de cliënt niet over die drempel komen. Ze erkennen feitelijk niet dat alles een oorzaak heeft. Waarmee niet gezegd kan worden alle gedrag getolereerd moet worden, maar dat de wortel opgezocht moet worden zonder te oordelen. Waarschijnlijk komt dat doordat ze zelf niet voldoende pijn in hun leven hebben ervaren, of weinig inlevingsgevoel hebben doordat ze een klein onbegrepen gedeelte hebben. Het kan natuurlijk ook een combinatie van die twee zijn.
Als iemand dan zover komt dat hij/zij een einde aan het leven maakt komen er allerlei excuses. Hij was niet te bereiken, was hij maar gekomen, zulke mensen zijn niet te begrijpen, het is laf etc. Het is eigenlijk niets anders dan elkaar als samenleving eisen en normen opleggen waar we niet mee kunnen leven. We begrijpen alleen onszelf en wat er dichtbij zit, ofwel we oordelen over alles wat anders is als wij zijn of menen te zijn.

Als deze voorgaande zaken op een rij staan, kan het zinvol zijn om te gaan werken met een zeer motiverend persoon of hulpverlener (bv.Marcel Sanders, Tony Robbins e.d.)
Ook bij het verkrijgen van die inzichten kan het zinvol zijn om met een begripvol en niet oordelende hulpverlener te werken. Het oordelen, wat we allemaal in meer of mindere mate doen is de grootste oorzaak van alle ellende in de wereld. Hierdoor ga je eigenlijk jezelf verheffen boven een ander.

Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt.
Heb uw naaste lief als uzelf. Dit betekent: Jezelf liefhebben op de eerste plaats, dan pas kan je een ander liefhebben als jezelf. Ook word je dan een dankbaar persoon, wat in wezen niets anders is dan God liefhebben. Hierin liggen de Tien Geboden.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs